aar.jpg

Uit de kerkenraad

Beste gemeenteleden,

De kerkenraad heeft, in samenwerking met het beamerteam, een brief opgesteld waarin u geïnformeerd zult worden over de kerk TV. Ook zal er op de komende gemeenteavond gelegebheid zijn hier vragen over te stellen. Genoemde brief zal u separaat worden toegezonden.

De kerkenraad.

De steungroep gemeenteopbouw en de kerkenraad hebben nagedacht over hoe verder te gaan na de huiskamergesprekken. Er komen plannen voor het nieuwe seizoen, waarin we rond het thema ‘Waar is je hart?’ willen werken.

We ontplooien ook activiteiten in de zgn. veertigdagentijd: de veertig dagen van toeleven naar Pasen. (Vanaf 26 februari dus) Een bijzondere voorbereidingstijd, gestempeld door inkeer en overdenking van het lijden van Jezus. De liturgische kleur is paars (net als bij advent, ook een voorbereidingstijd); paars is de kleur die staat voor (be)rouw en verootmoediging.
De veertigdagentijd begint op Aswoensdag - genoemd naar het gebruik in bepaalde kerken om het begin van deze periode te markeren in een dienst op die avond, waarin bij iedereen met as een kruisje op het voorhoofd getekend wordt.

Wij geven aan deze bijzondere tijd gestalte aan op verschillende manieren.

Het thema is ‘Liefde!’
Diverse beelden van de veelkleurige liefde van Jezus in de kerkzaal. Marjan Rozema heeft zes schetsen gemaakt die door gemeenteleden worden ingekleurd. Ze komen in de kerk te hangen.
In de preken wordt steeds aandacht gegeven aan het thema.
We bieden een leesrooster aan: voor elke dag een tekst of kort bijbelgedeelte, met een paar woorden als aandachtsrichter.
Huiskamergesprekken in de tweede helft van maart.

Ons verlangen en ons gebed is dat we steeds meer mogen zien van de liefde van God, en dat dat uitwerkt in hoe wij bovenal Hem liefhebben - maar ook elkaar, en ook al onze naasten.

De kerkenraad

In de komende periode zijn de brs. J. de Boer en M. Rozema aftredend als respectievelijk diaken en ouderling. Daarnaast bestaat er nog een vacature voor diaken die ontstaan is door het verlenen van ontheffing aan br. W.R. Blokzijl. Ook bestaat er nog steeds een vacature voor wijkouderling en is er op dit moment ook geen ouderling voor het Taakveld Missionair.

De kerkenraad vraagt u om namen van broeders die u geschikt acht om het ambt ouderling of diaken binnen onze gemeente te vervullen. U kunt tot 10 februari deze namen doorgeven aan de scriba.
Wilt u ook dit meenemen in uw gebed?

Met vriendelijke groet,  Martin van der Veen, scriba

Onder deze link vindt u de stukken en de gebruiktepresentaties van de jaarvergadering afgelopen week: stukken/presentaties Voor het lezen en bekijken moet u wel ingelogd zijn.

Daarnaast bijgevoegd de informatie flyer over Interlakes en de machtigingskaart voor financiële ondersteuning zoald die zijn uitgedeeld door Arda en Arie.

De afgelopen weken hebt u in de nieuwsbrief steeds een artikel kunnen lezen onder bovenstaande titel.

Daarin is door diverse gemeenteleden iets geschreven over hun betrokkenheid bij het onderwerp. Dit is de laatste bijdrage in die reeks. Alle artikelen worden overigens gebundeld en binnenkort aan u uitgereikt zodat u ze nog eens na kunt lezen.

Nadat er een paar jaar geleden in onze gemeente gespreksronden waren gehouden, werd de conclusie getrokken dat het daar niet bij moest blijven. Het zou juist het begin moeten zijn van een (opnieuw) met elkaar in gesprek gaan over wat het betekent om kind van God te zijn in deze tijd en deze wereld.
Door je geloof met elkaar te delen, bouw je niet alleen jezelf op in het geloof, maar werk je ook aan de opbouw van Gods gemeente. Nu is dat makkelijker geschreven dan gedaan. Het blijkt voor de meesten van ons niet zo eenvoudig te zijn om te praten over wat het geloof nu werkelijk voor ons persoonlijk betekent. Als kerkenraad en daarin “gesteund” door de Steungroep vinden we echter dat dit essentieel is, niet alleen voor het voortbestaan van onze gemeente, maar vooral voor ieder van ons. Je kunt nu eenmaal geen christen zijn in je eentje.

Wanneer je dan vervolgens daar uitvoering aan wil geven is het handig om een bepaald plan van aanpak te hebben. Gekozen is daarbij voor de methode Leven uit de Bron. Die methode is alleen een heel goed hulpmiddel en ook niet meer dan dat.

Centraal staat daarbij de drieslag:

  •  Hart voor de Heer
  • Hart voor elkaar
  • Hart voor de wereld

U hebt die in de eerdere artikelen al diverse keren voorbij zien komen.

In die drie punten wordt in andere woorden gezegd wat de Here Jezus ons heeft geleerd in Mat. 22:37 en 38: Heb God lief en de naaste als jezelf, waarmee Hij de kern van de bijbelse boodschap aangeeft.
Als leden van de Andreaskerk moet dat ons daarom steeds voor ogen staan en bepalend zijn voor onze handel en wandel.

Op de gemeenteavond van 10 april a.s. willen we daar verder met elkaar over van gedachten wisselen.
Ik hoop dat het een bijdrage mag leveren aan de opbouw van ons geloof en daardoor aan de opbouw van onze gemeente.

Omdat die opbouw een proces is, is het de bedoeling om ook in de toekomst regelmatig aandacht aan dit onderwerp te besteden via gemeenteavonden en (als we weer een eigen predikant hebben) themadiensten.
Daarnaast hoop ik dat er in allerlei samenkomsten van gemeenteleden aandacht aan dit onderwerp gegeven zal worden. Zo is binnen de kerkenraad het geloofsgesprek inmiddels een vast agendapunt.

Namens kerkenraad, Frits Welsing

Mooie woorden uit de Bijbel

Filippenzen 4:13

Ik ben tegen alles bestand door Hem die mij kracht geeft.

CGK Christelijk Gereformeerde Kerk Apeldoorn

Waar vind je ons

Andreaskerk
Anklaarseweg 185
7323 AB Apeldoorn