kruis.jpg

Diaconie - Projecten

Langdurige diaconale projecten

Stichting Woord en Daad – Financiële adoptie

Veel kinderen in derde wereldlanden wonen in armoedige omstandigheden. De gezinsinkomsten laten niet toe dat voor voldoende voedsel en kleding wordt gezorgd, de kinderen een schoolopleiding krijgen of medische verzorging ontvangen.

Het antwoord op een stukje van deze nood heeft de diaconie gevonden in de financiële adoptie. Sinds 1 oktober 1982 is de diaconie begonnen met deze vorm van hulpverlening via de Stichting Woord en Daad. Door op deze manier langdurige hulp te verlenen geven we kinderen in arme landen een ander toekomstbeeld. Momenteel worden de volgende kinderen door de diaconie financieel ondersteund. 1x per kwartaal wordt voor deze kinderen gecollecteerd.

Naresch Gosala uit India adoptie2

adoptie1   David Alejandro Gomez uit Guatamala

ZOA – Liberia

ZOA werkt sinds 2003 in Liberia onder teruggekeerde vluchtelingen en ontheemden. Hoewel de burgeroorlog in 2003 is afgelopen, is een duurzame vrede nog niet bereikt. Er is vrijwel geen economische vooruitgang en de werkeloosheid is enorm. Ook corruptie is een groot probleem. Er is in Liberia nog altijd voedingsbodem voor het opnieuw oplaaien van geweld.

ZOA Liberia ondersteunt vluchtelingen en ontheemden met projecten op het gebied van:

  • voedselvoorziening
  • volwassenenonderwijs
  • landbouwtrainingen
  • vredesopbouw
  • water en sanitatie (In Monrovia is ZOA de enige organisatie die projecten uitvoert in deze sector.)

De diaconie ondersteunt de ZOA door 1 keer per kwartaal een collecte te houden of maak uw gift over op giro 550 t.n.v ZOA in Apeldoorn, o.v.v. CA Liberia

CAC Brazilië

In november 2011 bestond Castrolanda zestig jaar. In 1951 arriveerden de eerste emigranten uit Nederland. Georganiseerde groepen die bewust voor de stap naar een vreemd land kozen. Waarom die keuze? In Nederland leek het voor de kinderen van deze gezinnen, over het algemeen boeren, moeilijk om een bestaan op te bouwen. Brazilië is een groot land met veel ruimte en vraag naar goede landbewerkers. En harde werkers waren het, die emigranten. De Brazilianen keken hun ogen uit. Ze hadden elkaar nodig. Hoe bewerk je grote stukken grond zonder machines zoals we die nu hebben? Veel, vaak arme, Brazilianen leefden van hun boerderij(tje). Maar zo hard werken was hun onbekend!  

Posten

De emigranten merkten nadat ze een beetje gewend waren, hoe de mensen in hun omgeving leefden. Daar schrokken ze van. De veelal kleine huisjes waarin grote gezinnen woonden, armoede, ziekte en het ontbreken van goede voeding vormden de aanleiding dat er hulp op poten werd gezet. Vanuit de kerk werden er in de bossen rondom o.a. Castrolanda posten opgericht. Daar werd medische zorg verleend en leerden de vrouwen breien en naaien. De mannen kregen via de hulporganisatie Prosar de mogelijkheid om zaden en fruitbomen te kopen om zo in hun onderhoud te voorzien. 

Tegelijk werd het evangelie gebracht. Er werd gezongen en uit de Bijbel gelezen en evangelisten hielden een korte meditatie. 

Barrières

Het was moeilijk in het begin. De taal vormde een barrière maar ook de leefsituatie. De wegen naar de bossen zijn vaak moeilijk begaanbaar. Er is geen asfalt en na een regenbui is de weg vol gaten en soms spekglad. Toch bleek al gauw dat er werd uitgekeken naar de komst van de inwoners van Castrolanda. Tot op de dag van vandaag gaat het werk in de bossen door. Maandelijks gaan er mensen met naaispullen op weg om vrouwen aan werk te helpen. Prosar verkoopt op verschillende plaatsen zaden en vruchtbomen. En er worden kledingbazars gehouden op diverse plaatsen. Kleding afkomstig uit Nederland kan tegen een kleine vergoeding worden gekocht. 

Kinderen

Daarnaast is er in een zeer arme buurt van Castro  een Centro de Atendimento a Criança ‘Jardim Colonial’ (CAC) opgezet. 

De kinderen in deze buurt gaan alleen ´s morgens of ´s middags naar school. Men zag dat ze het andere dagdeel buiten op straat doorbrachten. Vader en moeder moeten werken, als ze al een vader en/of moeder hebben. In die buurten is veel drugs- en drankmisbruik. Vaak kregen de kinderen maar één keer per dag te eten en droegen ze kleding die niet past bij het jaargetijde. 
Op het CAC worden deze kinderen in de leeftijd van drie tot vijftien jaar in verschillende groepen opgevangen. Ze komen of ´s morgens of ´s middags al naar gelang ze naar de staatsschool gaan. Bij binnenkomst staat brood met drinken klaar. En bij het weggaan een warme maaltijd. Zo nodig passende kleding en hulp bij het huiswerk.
Verder is er tijd voor tuinwerk, sport, dansen, enzovoort. Hier wordt ook veel gezongen en uit de Bijbel gelezen. Ze leren dat er liefde bestaat, want die ontberen ze nogal eens.

De diaconie ondersteund het CAC en houdt hiervoor ieder kwartaal een collecte. Voor meer informatie zie ook de site: http://www.kinderopvangcastro.nl/

Mooie woorden uit de Bijbel

Psalm 93:1

Heer, u bent Koning, een Koning met macht, een Koning met kracht.

CGK Christelijk Gereformeerde Kerk Apeldoorn

Waar vind je ons

Andreaskerk
Anklaarseweg 185
7323 AB Apeldoorn