lucht.jpg

Taakveld Diaconaat

Bijbelse noties

Binnen de herderlijke zorg is uit praktische overwegingen de diaconale zorg als aparte taak ingesteld (Hand. 6, 1-7).
De christelijke gemeente is een dienende gemeenschap omdat Christus niet gekomen is om Zich te laten dienen, maar om te dienen (Mk 10, 45). Door het dienen komt de onderlinge gemeenschap tot uiting, voor het diaconaat in het bijzonder door zorg voor hen die praktische of financiële ondersteuning nodig hebben.
Concreet betekent dit:
 • Dat de diakenen de tafel bedienen tijdens de viering van het avondmaal.
 • Dat diaconaat vanuit het Woord de zorg aan de naaste in praktische en financiële zin handen en voeten geeft.
 • Dat de diakenen geroepen zijn om elk lid dienstbaar te maken aan het geheel van de gemeente.
 • Dat ieder belijdend lid verantwoordelijkheid draagt ten aanzien van de zorg voor en het omzien naar elkaar.
 • Dat de diakenen vanuit de missionaire roeping van de gemeente elk lid dienstbaar maken aan hen die hulp nodig hebben in het eigen stadsdeel, Apeldoorn, Nederland en in de wereld.
 • Dat de primaire diaconale zorg ligt bij de kringen.
 • Dat beschikbare gaven en bekwaamheden binnen de gemeente royaal ingezet mogen worden voor de uitvoering van diaconale zorg.

Opdracht:

Het taakveld diaconie heeft binnen de Andreaskerk de opdracht om:
 1. Uitvoering te geven aan wat in het beleidsplan over de diaconale zorg in de Andreaskerk is vastgelegd.
 2. Zich blijvend bezig te houden met bezinning vanuit Gods Woord op het wezen van de diaconale zorg binnen de gemeente van Christus.
 3. Afzonderlijke diaconale vraagstukken te bestuderen en te bespreken.
 4. Zorg te waarborgen voor alle leden van de Andreaskerk.
 5. Deze zorg te bewaken en te stimuleren door geregeld (wijksgewijs) overleg met hen die bij het diaconaat betrokken zijn.
 6. Mogelijkheden te zoeken en te bieden voor toerusting ten behoeve van diaconale arbeid in de gemeente.
 7. Mogelijkheden te zoeken en te bieden voor toerusting ten behoeven van diaconale arbeid buiten de gemeente.
 8. Waar raakvlakken zijn af te stemmen op en samen te werken met de andere taak- en werkvelden in de gemeente.
 9. Samen te werken met CGK, GKV en NGK in Apeldoorn op die terreinen waar dat mogelijk is.
 10. Input te verzorgen voor de paragraaf diaconaat in het nieuwe beleidsplan.

Kernteam:

De diakenen vormen het kernteam voor dit taakveld. Eén van hen is voorzitter van dit taakveld en als zodanig afgevaardigd in het brede moderamen. Aan het kernteam wordt toegevoegd een secretaris-coördinator (m/v). Elke diaken heeft een eigen wijk.
Werkvelden:

Werkveld

contactpersonen

 • Diaconie

Jan de Boer

 • Onderling Contact

Rieke van der Veen

 • Koffiedrinken

Chris Hobbel

 • Welkomstcommissie

Jan Wagenaar

 • Koffiesoos

Riny Buitenhuis

Uitvoering:

De voorzitter draagt zorg voor het contact met alle werkvelden die onder dit taakveld vallen.
 
Het kernteam maakt een planning om de opdrachten zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Ook zorgt het kernteam voor geregeld overleg met de werkvelden om de werkzaamheden af te stemmen, te evalueren en zo nodig bij te stellen.
 
Eenmaal per jaar is er een toerustingbijeenkomst waarvoor allen die bij het diaconaat betrokken zijn worden uitgenodigd. Het is denkbaar hiervoor samenwerking te zoeken met andere kerken waarmee wordt samengewerkt.
 
Eenmaal per jaar – en zo nodig vaker - is er een vergadering van het kernteam inclusief de predikant die door de voorzitter wordt samengeroepen. In deze vergadering wordt het diaconale werk in de gemeente geëvalueerd en besproken. Het vaker of eerder samenroepen van het kernteam gaat altijd in overleg met de voorzitter.
 
Het kernteam vergadert daarnaast afzonderlijk met het oog op de voortdurende bezinning op zijn diaconale taak.
 
Via schriftelijke verslaglegging wordt verantwoording van de werkzaamheden afgelegd aan het moderamen en worden voorstellen tot besluit gedaan die buiten de kaders van het vastgesteld beleid liggen.
 
Voor de werkvelden is het kernteam de aangewezen plek om zaken ter bespreking in te brengen. Vanuit deze vergadering worden zaken zo nodig – als ze buiten de kaders van het beleidsplan vallen – voorgelegd aan het moderamen. Dit geldt ook van besluitvorming die financiële consequenties heeft ten laste van de algemene begroting van de Andreaskerk.
 
De secretaris-coördinator bewaakt dat het bezoekwerk wordt vastgelegd in een beveiligd webformulier.
Een aanvraag van diaconale bijstand gaat bij voorkeur via de wijkdiaken of via een centraal mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Mooie woorden uit de Bijbel

Filippenzen 4:13

Ik ben tegen alles bestand door Hem die mij kracht geeft.

CGK Christelijk Gereformeerde Kerk Apeldoorn

Waar vind je ons

Andreaskerk
Anklaarseweg 185
7323 AB Apeldoorn