Introduktie

         Hartelijk welkom op de website van de Andreaskerk, fijn dat u ons gevonden hebt.Kijk gerust eens rond of bezoek onze kerkdienst. Iedereen is van harte welkom!

Op de website vindt u verder informatie over de activiteiten van onze kerkelijke gemeente, onze historie, diensten en bijeenkomsten. Ook kunt u via deze site een reactie plaatsen of informatie opvragen.

Lees het gehele artikel

W

e

l

k

o

m

Afdrukken

De diensten

Geschreven door Super User on 11 juni 2012.

De diensten op zondag

Elke zondag zijn er twee diensten. De ochtenddienst begint om 9:30 en de middagdienst begint om 17:00. (behalve in de maanden juli en augustus. Dan beginnen de middagdiensten om 18:30)

Tijdens de diensten, behalve in de avond­­diensten in juli en augustus, is er oppas voor de kinderen van 0-3 jaar. Voor de kinderen van 4-6 jaar is er tijdens de morgendienst kindernevendienst. Voor de kinderen van 7-9 jaar is er 's ochtends om de week kindernevendiest. Elke zondag, behalve in de avond­diensten in juli en augustus, is er voor de kinderen van 10-12 jaar bijbelklas. In het mededelingenblad voor de zondag is de planning exact terug te vinden.

Voor het begin van elke dienst staan er gemeenteleden in de hal van de kerk om u welkom te heten. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee.

Voor diegenen die door omstandigheden niet naar de kerk kunnen komen is de dienst ook thuis via internet mee te luisteren via deze link. Ook kunt u daar later de dienst nog eens naluisteren. De bijbehorende liturgie is hier te vinden. De zondagse mededelingen die via de beamer getoond worden staan hier op de website.

Uitleg liturgie: wat gebeurt er tijdens de kerkdienst
Morgendienst
Middagdienst

 


In de kerkdienst gaat het om de ontmoeting met de Here. Hij komt tot ons en wij komen tot Hem.
  • Hij komt naar ons toe in de groet, de schriftlezing, de verkondiging en de zegen. Ook in de geboden waar we naar luisteren (doorgaans in de morgendienst).

  • Wij komen tot Hem in de gebeden, met het votum en de liederen, en het geven van onze gaven bij de collecte. En ook als we (doorgaans in de middagdienst) ons geloof belijden.

Zingen
Er wordt in een kerkdienst veel gezongen.
De eerste liederen zijn doorgaans een loflied, of een lied waarin het gaat over het komen naar Gods huis. Maar er kan ook gekozen worden voor een ander soort lied, bv. vanwege bijzondere gebeurtenissen in de gemeente of in de wereld.
Met de andere liederen reageren we als gemeente op het voorgaande onderdeel van de dienst. Na de lezing van de geboden zingen we bv. een lied van dank voor Gods Woord als leidraad voor ons leven, of een lied waarin wij schuld belijden, en bidden om vergeving. Na de schriftlezing en de verkondiging zingen we een lied dat aansluit bij het gehoorde. Aan het einde van de dienst zingen we meestal liederen waarmee we de Here danken en loven.
Wij zingen uit de Psalmen: het meest uit de ‘nieuwe berijming’ (te vinden in het Liedboek voor de Kerken), maar soms ook uit de ‘oude berijming’ (1773). Daarnaast zingen we gezangen uit het Liedboek voor de Kerken, of een andere bundel; de tekst van deze liederen is dan te vinden op het mededelingenblad of wordt getoond via de beamer.
Gebeden
In de diensten wordt meermalen gebeden.
  • Aan het begin van de dienst is er een moment van stilte. Daarin kunnen we ons persoonlijk voorbereiden op de dienst, met ‘stil gebed’ om Gods zegen - ook voor elkaar.

  • Vóór we gaan lezen uit de Bijbel, bidden we met name om de leiding van de Heilige Geest, en dat onze oren en harten open zullen zijn bij de Schriftlezing en de verkondiging.

  • In het ‘dankgebed’ aan het einde van de dienst danken we voor Gods Woord en voor alles wat we in de dienst ontvingen. We doen daarin ook voorbede en dankzegging voor gemeenteleden in bijzondere omstandigheden, en voorbeden voor kerk en wereld.

Met name in de morgendienst komen we in het eerste gebed - of in een apart gebed - ook met verootmoediging bij de Here.
Vóór de dienst
Voordat de dienst begint is er orgelspel, totdat de kerkenraad en de voorganger binnenkomen. Eén van de ouderlingen geeft de voorganger een hand.
De voorganger of ouderling van dienst heet iedereen welkom, en doet eventueel nog mededelingen (maar meestal hoeft dat niet: ze staan op het mededelingenblad dat bij de ingang uitgereikt wordt).
We gaan dan ons eerste lied zingen. En daarna gaan we staan, voor stil gebed, votum en groet.
Votum: woord van vertrouwen
Aan het begin van de dienst zeggen we nadrukkelijk tegen onszelf en elkaar en tegen de Here dat we in Zijn naam samenzijn en dat we alles van Hem verwachten. De voorganger spreekt namens de gemeente woorden als:
‘Onze hulp is in de naam van de Here,
die de hemel en de aarde heeft geschapen’
Groet
De voorganger spreekt namens God woorden van begroeting. Doorgaans heft hij daarbij één hand op, zoals wij vaak een hand opsteken bij een begroeting. Hij zegt daarbij woorden als:
‘Genade zij u, en vrede,
van God de Vader,
en van Jezus Christus, onze Here,
door de Heilige Geest’
Schriftlezing
De Schriftlezing bestaat uit één of twee gedeelten uit de Bijbel. Voordat we gaan luisteren bidden we dat Gods Woord dan ook echt voor ons zal opengaan en dat wij ervoor zullen openstaan. We hebben daarvoor de Heilige Geest nodig. Dan ervaren we hoe Gods Woord levend en krachtig is. Hoe oud het ook is, het blijkt nog steeds actueel - zoals het ook al de eeuwen door geweest is!
Verkondiging
Samen met de Schriftlezing vormt de verkondiging het hart van onze eredienst. We willen luisteren naar wat de Here zegt. In de preek wordt een tekst of gedeelte uit de Bijbel uitgelegd en toegepast. Wat staat er eigenlijk? Wat betekent dat? Wat betekent dat nú, voor ons?
Kindermoment
In de morgendiensten is er een speciaal moment voor de kinderen. Zij komen op de voorste bank(en) zitten. Er wordt kort ingegaan op wat er in de kindernevendienst aan de orde is geweest. Het wordt afgesloten met een kinderlied.
Collecte
In elke dienst wordt er geld ingezameld. Ook op deze manier willen we in de dienst dienen. We krijgen heel veel; we willen dan ook iets teruggeven. Vaak kleine bedragen - maar het is een belangrijk gebaar: onze ‘duit in het zakje’.
De Andreasgemeente heeft ervoor gekozen om bijdragen voor het in stand houden van de gemeente niet via de collecte te innen. Daardoor is er één collecte. Deze collecte is bestemd voor de diaconie, een diaconaal project of een ander goed doel. Meer over de doelen kunt u hier lezen,
Zegen
Als wij weer weggaan uit de kerk geeft de HERE ons Zijn zegen mee.
Dan klinken de woorden van de priesterlijke zegen (Numeri 6:24-26)
de HERE zegene u en Hij behoede u
de HERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig
de HERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede
Of woorden uit het Nieuwe Testament (2 Corinthiërs 13:13):
de genade van onze Heer Jezus Christus
en de liefde van God de Vader
en de gemeenschap van de Heilige Geest
zij met u allen

   

De volgende onderdelen komen in een van de twee zondagse erediensten voor:
Lezing van Gods geboden
In de morgendienst lezen we doorgaans aan het begin van de dienst de geboden van de HERE. Vaak de ‘tien woorden’ uit Exodus 20 of Deuteronomium 5, en uit het Nieuwe Testament de samenvatting die Jezus gegeven heeft of vermaningen uit het Nieuwe Testament.
Als we deze dingen horen kijken we in de spiegel: hebben wij daadwerkelijk zo geleefd? Telkens weer moeten we belijden dat we tekortschieten; dat wij gezondigd hebben. Dat doen we vaak in het lied dat we na deze lezing zingen, of in het gebed dat dan volgt.
Geloofsbelijdenis
In de middagdienst belijden we ons geloof door het uitspreken of zingen van een heel korte samenvatting: de apostolische geloofsbelijdenis. Die is al heel oud (uit het midden van de 2e eeuw na Christus), en wordt wereldwijd gebruikt. Het uitspreken van de geloofsbelijdenis wordt vaak ingeleid met:
‘in verbondenheid met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen belijden wij ons geloof...’
De apostolische geloofsbelijdenis wordt ook wel aangeduid als ‘credo’ - naar de eerste woorden; credo is ‘ik geloof’ (in het Latijn). Het credo luidt als volgt:
Ik geloof in God, de Vader,
de Almachtige, Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Here;
die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
is nedergedaald in het rijk van de dood;
op de derde dag opgestaan van de doden;
die is opgevaren naar de hemel;
en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader,
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest;
ik geloof een heilige, algemene, christelijke Kerk,
de gemeenschap der heiligen;
de vergeving van de zonden,
de opstanding van het lichaam
en het eeuwig leven.